IT, comunicatii si media

  • Asistenta si reprezentare juridica in relatia cu furnizorii de servicii de telecomunicatii;
  • Asistenta si reprezentare juridica in fata Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).